ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่

::สารจากผู้อำนวยการ::

 


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

สารจากผู้อำนวยการ
ประจำเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน
2556


มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

คลิกเพื่ออ่าน
คุณครูท่านใดต้องการ
เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซด์
กรุณาติดต่อครูนฤมล
ได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์้คะ
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือนพฤศจิกายน 2556
:
8 พ.ย. 56
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน O-NET พิธี
ถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช
13 พ.ย. 56
นักศึกษาสวนสุนันทาทำกิจกรรม
โครงการรักการอ่าน
14 พ.ย. 56
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน

15 พ.ย. 56
กิจกรรมวันลอยกระทง

ิ24 พ.ย. 56
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ
ม.3
25 พ.ย. 56
ถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้า
สอนติวระดับ ม.3 ทุกวันเสาร์
:: เพื่อนบ้านของเรา ::
โรงเรียนวัดบางบอน
โรงเรียนบ้านนายส
โรงเรียนบ้านนายผล
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ

โรงเรียนสถานีพรมแดน

โรงเรียนวัดนินสุขาราม

โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

link web สำคัญ 
 

มีอะไรใหม่มาดูกัน

ดาวน์โหลด 
ราคากลางวัสดุ ครุภัณฑ์

คลิก  รายการเครื่องเขียน - วัสดุสำนักงาน

คลิก   รายการวัสดุสำนักงาน (ต่อ)

คลิก  ราคาและมาตรฐานอุปกรณ์กีฬา

ครงการส่งเสริมรักษ์การอ่าน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


25ก.ย.56
นิเทศก์มาสอบการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2

ดูภาพประกอบ
17ก.ย.56
การรับรองมาตรฐานโรงเรียน
อ.ย.น้อย

ดูภาพประกอบ

12ก.ย.56
เขตฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ู้การแยกขยะแก่นักเรียน

ดูภาพประกอบ

11ก.ย.56
การแสดงความสามารถ
ทางดนตรีของนักเรียน

ดูภาพประกอบ

30ก.ย.56
รับโล่รางวัล นักเรียนสอบได้มาก
เป็นลำดับที่ 8 ในส่วนกลาง ในการจัดการสอบธรรมศึกษา

ดูภาพประกอบ

23ก.ย.56
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี ีศรีพระยามนประจำปีการศึกษา
2556

ดูภาพประกอบ

23ก.ย.56
รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎ

ดูภาพประกอบ

 

18ก.ย.56
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่สอบนักธรรมได้

ดูภาพประกอบ

28ส.ค.56
รับรางวัลชนะเลิศ
การคัดลายมือภาษาจีน

ดูภาพประกอบ

27ส.ค.56
รับรางวัลที่ 1 และที่ 3
การบันทึกจากแหล่งเรียนรู้
โครงการพาน้องท่องอ่าน
ดูภาพประกอบ

9ส.ค.56
รับรางวับรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันบรรยายธรรม
ระดับกรุงเทพมหานคร

ดูภาพประกอบ
 30 เม.ย.56
ท่านผู้อำนวยการ
ขึ้นรับรางวัลโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภค
ผลงานดีเด่น ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ดูภาพประกอบ
11มี.ค.56
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม ครู และ
นักเรียน ณ ร.ร.ประชานิเวศน์ กทม


ดูภาพประกอบ
11ก.พ.56
ครู 2 ราย นักเรียน 11 ราย
ได้รับเกียรติบัตร ธนาคารความดี
ณ โรงเรียนนายเรือ

ดูภาพประกอบ
30 ม.ค.56
ครูนงลักษณ์ ศรีศักดา
รับรางวัลครูแนะแนวดีเด่น
ระดับมัธยมศึกษา ปี 2556
งานมหกรรมเส้นทางสู่อาชีพ
ของกระทรวงแรงงาน
 
ดูภาพประกอบ

25ม.ค.56
นักเรียนชั้นป.6
รับรางวัลจากงานเปิดโลกวิชาการ
ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์


ดูภาพประกอบ

23-24 ม.ค.56
รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
พร้อมโล่เกียรติยศ
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
จากการแข่งขันงานนิทรรศการ
ก้าวสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2555
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล
ดูภาพประกอบ

16ม.ค.56
รองฯปิ่นแก้ว เสียงเย็น
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาระดับจังหวัด

ดูภาพประกอบ

14 ม.ค.56
รองฯ และคุณครูจำนวน
รวมทั้งสิ้น 17ราย
รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ณ หอประชุมคุรุสภา

ดูภาพประกอบ

9ม.ค.56
นส.ชุติมณฑ์ ไชยสอง
นักเรียนชั้น ม.3
รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี 2556


ดูภาพประกอบ
   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 
เกมส์ฝึกสมอง
โรงเรีียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com