วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนแห่งนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ รักการอ่าน บริหารงาน แบบมีส่วนร่วม
สุขภาวะดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถด้านภาษาสากล

กลับหน้าหลัก