วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

โรงเรียนแห่งนวัตกรรม จัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
รักการอ่าน บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สุขภาวะดี มีคุณธรรม จริยธรรม
รักษ์ความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

 

กลับหน้าหลัก