ดร.อติพร นิลขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


นางสาวอำพวรรณ์ เนียมคำ
รองผู้อำ
นวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
บริหารช่วงชั้น ม.1-3
นายชัชเวช ฉันทประเสริฐวุฒิ
รองผู้
อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริหารช่วงชั้นป.4-ป.6
นางสาวใจนวล พรหมมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากร
บริหารช่วงชั้นป.1-3

*นางสาวจุสรวง ไชยราช
*****
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

บริหารช่วงชั้นอนุบาล