พันธกิจ (Mission)

1.  จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2. สร้างโอกาสในการเรียนรู้สู่ผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นนวัตกรมืออาชีพ

4. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง

กลับหน้าหลัก