ผู้บริหารโรงเรียน

สายชั้นอนุบาล1 สายชั้นอนุบาล2 สายชั้นป.1 สายชั้นป.2 สายชั้นป.3

สายชั้นป.4 สายชั้นป.5 สายชั้นป.6 สายชั้นมัธยม ธุรการ การเงิน

พี่เลี้ยงเด็ก ภารโรง คนขับรถและรปภ.

กลับหน้าหลัก

 

สายชั้นอนุบาล1

นางโสรัจจะ มีทรัพย์มั่น
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวธัญชนก ชาวแพรกน้อย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางทองสุข ภูมั่ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายประสน จุมพรม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ฐาปนีย์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประจำชั้น อ.1/1
ประจำชั้น อ.1/2
ประจำชั้น อ.1/3
ประจำชั้น อ.1/4
ประจำชั้น อ.1/5

top

 

สายชั้นอนุบาล2

นางประพิมพ์พักตร์ จุมพรม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พิชชา
เปล้าประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย

นางวันทนา ศรีสำเภาทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางศิริวรรณ กุลอัก
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวโมรีรัตน์ สันติอัชวรรณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น อ.2/1
ประจำชั้น อ.2/2

ประจำชั้น อ.2/3

ประจำชั้น อ.2/4
ประจำชั้น อ.2/5

top

 

สายชั้นป.1

นางสุธีรา ภูริภัทรพันธุ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวฐิฎาภัณฑ์  พีระมีชัยชนะ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางดรุณีย์ เยกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรมทั่วไป
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพัชยา  แสงสุวรรณ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก พรีไพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น ป.1/1
ประจำชั้น ป.1/2

ประจำชั้น ป.1/3

ประจำชั้น ป.1/4
ประจำชั้น ป.1/5
นางนิภาวรรณ รื่นกิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวระวี แสงพลบ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุ่นเรือน แย้มพยนต์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางจุฑารัตน์ สมิงไพร
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวงเดือน สอิ้งทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.1/6
ประจำชั้น ป.1/7

ประจำชั้น ป.1/8

ประจำชั้น ป.1/9
ครูพิเศษ
นายสุพจน์ สุวรรณบล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางภัทรินทร์   จันทรภาพ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสราวุธ อาจวิชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก จิตรกรรม
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวดิฐาเกศ ปานพันธ์โพธิ์
การศึกษาบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายทิโมธี สุวรรณพุ่ม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

top

 

สายชั้นป.2

นางภาณี แย้มสัตย์ธรรม
การศึกษาบัณฑิต
เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนภาพร แสงแก้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางจุฬาลักษณ์ สุขถนอม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวลักษมี สายเชื้อ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางวราภรณ์ พงษ์แสงสุริยะ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.2/1
ประจำชั้น ป.2/2
ประจำชั้น ป.2/3
ประจำชั้น ป.2/4
ประจำชั้น ป.2/5
นางสาวสุชิรา สมรภูมิ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกมลวดี มุ่งหมาย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางมัณฑนา นิยมอุดมวัฒนา
การศึกษา บัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวนงลักษณ์ ศรีศักดา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายเศรษฐา ล้ำเลิศพุทธรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.2/6
ประจำชั้น ป.2/7
ประจำชั้น ป.2/8
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางสาวปัทมา กลัดพิบูลย์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกจิตวิทยาและการแนะแนว
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภัทรพร ศรีวัฒนะ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสำรวม  บุญเจริญ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอุมารินทร์ แสนพรม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร้อยตรีปรมินทร์ อยู่เป็นสุข

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

 

top

 

สายชั้นป.3

นางสาวรุณี เกษรักษา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวอุไร กลิ่นหอมหวล
การศึกษาบัณฑิต
เอก สุขศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางอุบล สุวรรณกูล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกศิลปหัตถกรรม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางนันทวัลย์ บัวทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายธนา แจ่มประจักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ป.3/1
ประจำชั้น ป.3/2

ประจำชั้น ป.3/3

ประจำชั้น ป.3/4
ประจำชั้น ป.3/5
นายอนุพันธ์ สำเภาทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

พัชรา แก้วกัลยา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวประชิด คุ้มกัน
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอารีย์รัตน์ โพธิ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศรีเวียง นุ่มเอ่อ
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา เสลาคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครู
ชำนาญการพิเศษ

ประจำชั้น ป.3/6
ประจำชั้น ป.3/7

ประจำชั้น ป.3/8

ประจำชั้น ป.3/9
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นางวราวรรณ กังวาลชิรธาดา
การศึกษาบัณฑิต
เอกประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายรณรงค์ รื่นกิจ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกศิลปะ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุภลักษณ์ แสงมาศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก คหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวลำดวน เรืองศรีใส

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวศศิธร  ภู่วาว
การศึกษาบัณฑิต
เอก สังคมศึกษา
ตำแหน่งครูคศ.1
นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษtop

 

 

สายชั้นป.4

นางรพีพรรณ สกุลธรรมพินิจ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอรุณนี ชาวโยธา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกเคมี - ชีวะ
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสมหมาย ทัพทวี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจันทนา แซ่ตั้ง
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางมลพิลา ท้วมกลัด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประจำชั้น ป.4/1
ประจำชั้น ป.4/2

ประจำชั้น ป.4/3

ประจำชั้น ป.4/4
ประจำชั้น ป.4/5
นายอุรุพงษ์ คุณเจริญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางอรทัย สุนทรกิจวิทยา
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวราณี จันทร์เปรม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางนฤมล หน่อท้าว
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอรทัย เพชรมาลี
การศึกษาบัณฑิต
ดุริยางคศาสตร์ไทย
ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น ป.4/6

ประจำชั้น ป.4/7

ประจำชั้น ป.4/8
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นายรำพึง มะลิวัลย์

ตำแหน่งครู คศ.1

นายเกษมศักดิ์ ศรีทอง

ตำแหน่งครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศษ.บ)
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสกุลรักษ์  ลำเภาพันธ์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอก ฟิสิกส์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวบงกช อินทร์คำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมา ศรีวงศ์รักษ์
ศศบ.
เอกสารนิเทศ

ตำแหน่ง ครูจ้าง

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

top

 

 

สายชั้นป.5

นายบุญสนอง  จันทรภาพ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางปริญญา มนตรี
ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวจรรยา นรสิงห์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกหลักสูตและการสอน
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ อุณาพรหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอกพลศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางพจน์ณัฎฐา บุญประดิษฐ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.5/1
ประจำชั้น ป.5/2

ประจำชั้น ป.5/3

ประจำชั้น ป.5/4
ประจำชั้น ป.5/5

นางสาวพงศ์พัชรา พิลากุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางประทวน นวลมีศรี
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกหลักสูตรและการสอน
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสถิตย์ ภิรมย์พูล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรพล คงแก้ว
การศึกษามหาบัณฑิต
เอกวิจัยและสถิติการศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
พิเศษ

นางสาวอมรพันธ์ เศวตตานุสรณ์


ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
พิเศษ
ประจำชั้น ป.5/6
ประจำชั้น ป.5/7
ประจำชั้น ป.5/8
ประจำชั้น ป.5/1
ครูพิเศษ
นายราษี ตั้งวงษ์อุทัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวีระเวทย์ แพทย์ประเสริฐ การศึกษามหาบัณฑิต
เอกอุตสาหกรรมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกรศิษฎ์ มีทรัพย์มั่น
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจริยา  ริมสมุทรไชย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอริสา  ขำสาคร


ตำแหน่ง ครู คศ.1

ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

top

 

สายชั้นป.6

นางสาววันทนา  ศิลายศ

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร  จันทศรี

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นางสาวศุภศรี ชำนาญดง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอก เคมี
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวพรเพยาว์ จันทร์สุริยา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวมาลี ฉัตรชูไชยกุล
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.6/1
ประจำชั้น ป.6/2
ประจำชั้น ป.6/3
ประจำชั้น ป.6/4
ประจำชั้น ป.6/5
นางสาวกาญจนา บุบผา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เอกวิทย์ศาสตร์ศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางดวงใจ วงษ์หนูพะเนา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกการประถมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวยุพเรศ เนาว์แก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนทรี วีเปลี่ยน
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคหกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
พิเศษ

นางสาววันเพ็ญ บุญกล่ำ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ประจำชั้น ป.6/6
ประจำชั้น ป.6/7
ประจำชั้น ป.6/8
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นายกิตติพงษ์ พูนพล
การศึกษาบัณฑิต
เอกชีววิทยา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุทธิพงศ์ ณรงค์วิชัย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรีศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิชัย พระโส
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายอนุสรณ ์ แผ่นสุวรรณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกศิลปกรรม
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

นางสาวรุ่งนภา จิตรีมิตร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวจีระจันทร์ ชูภู่
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายอนุชา มุภาษา
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

top

 

 

สายชั้นมัธยม

นายเจริญ เยาว์วรรณศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกสังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายสุรชัย  กุซัว

ตำแหน่ง ครูคศ.1
นายสมพงษ์   บุษบิล
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางจุไรรัตน์ ชูบรรจง
ครุศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววรรณวรุณ  บุญเรา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

ประจำชั้น ม.1/1
ประจำชั้น ม.1/2
ประจำชั้น ม.1/3
ประจำชั้น ม.2/1
ประจำชั้น ม.2/2

นางสาวชมภูนุท แพทยาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ

นางสุภาภรณ์ เชื้อหอม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกภาษาไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสมเกียรติ ภิรมย์พูล
การศึกษาบัณฑิต
เอกสุขศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
พิเศษ

นายประกอบเกียรติ ไตรพรหม
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเกษตรศาสตร์
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปนัดดา นวลสุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ประจำชั้น ม.3/1
ประจำชั้น ม.3/2
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

นายสมบูรณ์ มะละกา

ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางวัชราภรณ์ มณีโชติ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอกนาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวถิรดา จันทตรี
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวพจนาถ บุญยรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกบรรณารักษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ


top

 

 

ธุรการ การเงิน

ณรงค์วิทย์ ลีละบุตร

นางรัตนา ทนงใจ
การเงิน
ธุรการ

top

 

 

พี่เลี้ยงเด็ก

นางกัลยา โตรามัญ

นางสาวธนวรรณ ทรัพย์ทวีวุฒิ
นางพิศมัย สุทธิวุฒินันท์
นางสาวอ้อย อยู่ประพัฒน์
นางวาสนา เชื้อหยก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุกัญญา อินทคชสาร

นางชิดขวัญ รูปไธสง

นางสาวสกาวรัตน์

นางสาวพิมพ์พร สามภูศรี
นางสาว.รัตนาภรณ์ คะชา
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก
พี่เลี้ยงเด็ก

top

ภารโรง

สมพงษ์ อ่วมเกษม

สมบัติ สองคร
นายครรชิต เจริญสุข
นายไผ่ รัตนวัน
นายสมาน มาตรขาว

ประภาส ภิญโญภาพ

ประยูร แสงเกิด
นางมนู ชาญเวชศาสตร์
นายทศพร พลายเล็ก
นางพ้าว จันทตรี
นางสาวสายบัว ดีพูล
คนงาน

top

 

คนขับรถ

พิชัย ขันติวงษ์
(คนขับรถ)

top

กลับหน้าหลัก