คลิก...ชมภาพกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2552

เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าและส.ส. ณ ชุมชนใกลเคียง(6ม.ค.52)
ประธานและรองประธานนักเรียนเยี่ยมคารวะปลัดกทม.และประธานสภากทม.ณศาลาว่าการกทม.เมื่อ(7ม.ค.52)
กิจกรรมวันเด็ก (9ม.ค.52)
เปิดศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกาย(9ม.ค.52)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ค่ายกรุงธน (12-14ม.ค.52)
รับรางวัลธนาคารความดี (24ม.ค.52)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(27ม.ค.52)
โครงการแสดงความสามารถทางดนตรี (28ม.ค.52)
สนับสนุนการแสดงดนตรีคนตาบอด (28ม.ค.52)
ครูกรกมล  ดีรอด ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนวัดเลา(28ม.ค.52)
รองผู้อำนวยการมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 3 ท่าน (28ม.ค.52)
โครงการแนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (29ม.ค.52)
การประชุมสมาชิกชมรมครูอาวุโส (29ม.ค.52)
การอบรมทบทวนผู้กำกับลูกเสือ (29ม.ค.52)
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ ประถมศึกษาปีที่ 6 (1ก.พ. 52)
แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (1ก.พ.52)
กิจกรรมตามโครงการกีฬาอนุบาล (5ก.พ.52)
จับฉลากขึ้นชั้นอนุบาล1 (8ก.พ.52)
อบรมวิจัยประเมินโครงการโรงเรียนเครือข่ายที่ 77(6-7ก.พ.52)
กิจกรรมตามโครงการประกวดมารยาทไทย (2-13ก.พ.52)
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง (8ก.พ.52)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริจาคหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดผ่านห้องเรียนสีเขียวเพื่อใช้ภายในโรงเรียนจำนวน 100 หลอด(10ก.พ.52)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ร่วมงานและชมนิทรรศการ 108 อาชีพ กิจกรรม"เปิดประตูสู่ราชสิทธิ์" (12ก.พ.52)
สัมภาษณ์นักเรียนขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (13ก.พ.52)
อบรมโครงการสร้างเสริมเยาวชนป้องปันยาเสพติด (16-17ก.พ.52)
รับรางวัลยอดนักอ่านประจำเดือน (18ก.พ.52)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนศิรินุสรณ์(18-20ก.พ.52)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (20ก.ย.52)
การอบรมศึกษาดูงานก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่ 1 (16-20ก.ย.52)
อบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเครือข่ายที่77 (22ก.ย.52)
วิพิธทัศนา นักเรียนชมรมนาฎศิลป์(22ก.พ.52)
การอบรมศึกษาดูงานก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่ 2 (2 ก.พ.52)
พระยามนนิทรรศ(25-26ก.พ.52)
ด้วยรักและผูกพันธ์ ม.3(4มี.ค.52)
รวมใจสายสัมพันธ์ ป.6 (5มี.ค.52)
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรปฐมวัย(6มี.ค.52)
อบรมหลักสูตรแกนกลาง ณ ร.ร.ศึกษานารีวิทยา(11-12มี.ค.52)
ประชุมปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน(16มี.ค52)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(18มี.ค.52)
รับมอบตัวน.ร.ม.1(19มี.ค.52)
ประชุมสมาชิกชมรมครูอาวุโส(24มี.ค.52)
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 52 (1-10เม.ย.52)

ประชุมผู้ปกครองทุกสายชั้น (1-3พ.ค.52)
อบรมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ (13-15พ.ค.52)
ถ่ายทอดผู้ว่าออนไลน์(18พ.ค.52)
Big Cleaning Day (28พ.ค.52)
อบรมโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยรุ่นที่2 (31พ.ค.52)
ออกบูทการจัดการเรียนการสอน "โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน" (29พ.ค.52)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก(2มิ.ย.52)
รับการแจกไมโล(2มิ.ย.52)
รับการตรวจ5ส(2มิ.ย.52)
เลือกประธานนักเรียน(4มิ.ย.52)
อบรมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน(6มิ.ย.52)
ผู้ว่ามาจัดการประชุมพบกลุ่มกรุงธนใต้(7มิ.ย.52)
บริษัท ADDA บริจาคเงาะ 50 กิโลกรัมเพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน(8มิ.ย.52)
แถลงข่าวการจัดการเรียนการสอนโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน ณ ศาลาว่าการกทม.(8มิ.ย.52)
ค่ายพุทธบุตร ป.6(10มิ.ย.52)
ดร.สุวิทย์ มูลคำ อบรมเรื่องหลักการคิด (13มิ.ย.52)

เลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2552 (14มิ.ย.52)
โครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (14-16มิ.ย.52)
อบรมนายหมู่ลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัดเขตบางบอน (16-18มิ.ย.52)
ผอ.ประชุมขยายผลการล้างมือ 7 ขั้นตอน แก่คณครู (17มิ.ย.52)
อบรมลูกเสือชาวบ้าน เขตบางบอนรุ่นที่ 5-6 (10-14มิ.ย.52)
อบรมอนามัยภาวะเสี่ยงกลุ่มเด็ก(17มิ.ย.52)
ทำบุญเลี้ยงพระเปิดห้องประชุมใหม่(18มิ.ย.52)
พิธีไหว้ครู(18มิ.ย.52)
รับทุนจากมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง(19มิ.ย.52)
รับการตรวจเยี่ยม Smart School (19มิ.ย.52)
รับโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง (19มิ.ย.52)
ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย(20มิ.ย.52)
ประธานนักเรียนขยายผลล้างมือ 7 ขั้นตอน (21,23มิ.ย.52)
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา(24มิ.ย.52)
อบรมหมากล้อม(24มิ.ย.52)
เวียนเทียนรอบหลวงพ่อบ้านแหลม(25มิ.ย.52)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 65 มาฉีดวัคซีน น.ร.ป.1(25มิ.ย.52)
สัปดาห์สุนทรภู่(26มิ.ย.52)
ชนะเลิศโอลิมปิคหุ่นยนต์ รุ่นอายุไม่เกิน12ปี(24-26มิ.ย.52)
กลุ่มกรุงธนใต้ จัดกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ 7 สำนักงานเขต 69 โรงเรียน(29-3ก.ค.52)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา(3ก.ค.52)
ผอ.เขตบางบอนคนใหม่ นายพรเลิศ  พันธุ์วัฒนา มาเยี่ยมโรงเรียน(10ก.ค.52)
อบรมการจัดทำคู่มือการใช้นวัตกรรม(11-12ก.ค.52)
ผอ.ขยายผลล้างมือประกอบเพลง(13ก.ค.52)
ได้รับรางวัล 5 รางวัล จาก 7 รางวัล การสอบชิงทุนน.ร.ป.2(13ก.ค.52)
ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรคป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009(15ก.ค.52)
โครงการโลกกว้าง ชั้นอนุบาล - ป.3 (22ก.ค.52)
ตรวจสุขภาพนักเรียน(21ก.ค.52)
นั่งสมาธิ จากสมาคมพุทธเลิศหล้า(21ก.ค.52)
นักเรียนมัธยมอบรมตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม(22ก.ค.52)
อบรมครูแกนนำ+ครูเครือข่าย(24ก.ค.52)
อบรมพัฒนาตนเองเข้าสู่วิทยฐานะ(25ก.ค.52)
โครงการโลกกว้างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ณ บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี (25ก.ค.52)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา+คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง(26ก.ค.52)
ออกบูท โรงเรียนพระราชทาน + งานไอที + เลโก้ งาน Bangkok Learning Expo 09(25ก.ค.52)
ด.ช.สุรเกียรติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2552
ด.ญ.อุนนดา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดสุนทรพจน์ (29ก.ค.52)
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ(20-29ก.ค.52)
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูเขตบางบอน ณ สำนักสงฆ์โพธิ์พุฒตาล(30ก.ค.52)
โรงเรียนอนุบาล จ.สงขลา ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์(31ก.ค.52)
แจกผ้าปิดปากนักเรียนทุกคน(31ก.ค.52)
คณะครูตรวจสุขภาพ โดยรับบริการจากศูนย์สาธารณสุข 65 (3ส.ค.52)
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่(4ส.ค.52)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(6ส.ค.52)
ขอแสดงความยินดีกับ ครูอรทัย  สุนทรกิจวิทยา ที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2522(6ส.ค.52)
จัดการแสดงเปิดงาน การอบรมการจัดตั้งสภานักเรียนวัยทีนรู้ทันเอดส์ ณ first hotel (7ส.ค.52)
ผู้มีจิตศรัทธา มอบตู้พระไตรปิฎก ประจำห้องพุทธศาสนาของโรงเรียน (8ส.ค.52)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(11ส.ค.52)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย โครงการวันแม่แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหามงบกุฏราชวิทยาลัย(12ส.ค.52)
รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น โครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา(14ส.ค.52)
ด.ช.สุรเกียรติ ไชยมงคล นักเรียนชั้น ป.6 รับรางวัลที่ 1 ระดับกรุงเทพมหานคร ในการประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552(14ส.ค.52)
แข่งขันจรวดขวดน้ำ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์(19ส.ค.52)
สัปดาห์ห้องสมุด(24-28ส.ค.52)
ผ้าป่าการศึกษาและทำบุญครบรอบวันถึงแก่กรรมคุณยายเจริญ  จูฑะวิภาต(26ส.ค.52)
เขตเคลื่อนที่ครั้งที่3 ณ โรงเรียนพระยามนธาฯ(29ส.ค.52)
ผอ.และคณะผู้บริหารทุกท่าน นำคณะครู-นักเรียน ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "9ในดวงใจ"(9ก.ย.52)
โครงการสอบธรรมศึกษา กิจกรรมที่ 1 การเขียนกระทู้ธรรม(9ก.ย.52)
รับการประเมิน 3D รอบที่ 1 จากสำนักงานเขตบางบอน(16ก.ย.52)
โครงกรนิทานสัญจร จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา(23ก.ย.52)
กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธของนักเรียนชั้นอนุบาล(24ก.ย.52)
รับทุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์(24ก.ย.52)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง(25ก.ย.52)
สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน เพื่อสมัครเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ(28ก.ย.52)
ผู้อำนวยการให้ความรู้เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน(5ต.ค.52)
อบรมหลักสูตร"การนวดสปาหน้า"รุ่นที่ 1-2 แก่บุคลาทั่วไป ผู้ปกครอง คณะครู และ นักเรียนที่สนใจ(10-11ต.ค.52)
คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้กาารจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย(9ต.ค.52)
บริษัทกระทิงแดง ขอใช้สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาภายใน(24ต.ค.52)
โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน ขอศึกษาดูงาน ด้านสหกรณ์ และ ห้องสมุด (28ต.ค.52)
สืบสานประเพณีไทย งานประเพณีลอยกระทงโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตและโรงเรียน(2พ.ย.52)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์ ณ ประเทศเกาหลี(5-10พ.ย.52)
สอบธรรมศึกษา(9พ.ย.52)
ชมรมพุทธเลิศหล้า เผยแพร่การฝึกนั่งสมาธิสำหรับนักเรียน(10พ.ย.52)
รับการตรวจเพื่อประเมินโรงเรียนรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์(12พ.ย.52)
นางอารีวรรณ  เพชรเลิศ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.(13-27พ.ย.52)
กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันพระ(17พ.ย.52)
ผู้ปกครอง ด.ช.กรภัทร์ ศิริ น.ร.ชั้น ป.3 รับค่าอุบัติเหตุ กรณีเเสียชีวิตจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต โดยผอ.เขตเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 110,000 บาท(24พ.ย.52)
พิธีถวายราชสดุดี และทบทวนคำปฏิญาณ (25พ.ย.52)
กิจกรรม 1 เหรียญ 1 คำอธิฐาน (25พ.ย.52)
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง(26พ.ย.52)
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดนักเรียนชั้นป.6 ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ(25-27พ.ย.52)
กิจกรรมสัปดาห์ป้องกันโรคเอดส์(28พ.ย.-1ธ.ค.52)
กิจกรรมงานวัด(1ธ.ค.52)
ขยายผลการป้องกันไข้หวัด2009 โดยร่วมกับศูนย์สาธารณสุขฯ (2ธ.ค.52)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และกิจกรรมวันพ่อ (3ธ.ค.52)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(3ธ.ค.52)
ร่วมโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ณ สนามศุภชลาศัย(4ธ.ค.52)
บริษัท ADDA บริจาครองเท้า สำหรับครูและเด็กนักเรียน(15ธ.ค.52)
นักเรียนชั้น ป.5 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์(15ธ.ค.52)
อบรมขยายเครือข่ายอัศวิน มอก.รุ่นที่2 โครงการPrayamon Network (16ธ.ค.52)
อนุบาล พม.เกมส์ครั้งที่ 6 (18ธ.ค.52)
อบรมความรู้เกี่ยวกับจราจรตามโครงการสวนจราจรเยาวชน ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม. (18ธ.ค.52)
กิจกรรมวันคริสมาส(25ธค.52)
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2552 ม.1-3 ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ จ.สมุทรสาคร(27-29ธ.ค.52)
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครู-นักเรียน และ บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่(30ธ.ค.52)
พิธีเปิดเรือนพยาบาลหลังจากปรับปรุงใหม่ทั้งภายในภายอก (30ธ.ค.52)


< - back