วันที่ 15 ธันวาคม 2565
กิจกรรมค่ายบูรณาการหนูน้อย ด้วยการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการหนูน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก
มีความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมที่จัดขึ้นได้มี ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
พร้อมคณะรองฯทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
<--กลับหน้าหลัก